hulp toegankelijkheid

Programma

Ons nieuwe verkiezingsprogramma geeft een duidelijk beeld hoe wij Stein in beweging gaan houden.
Klik op de afbeelding om ons programma te openen. (PDF) 

download programma button

 

Lijst 3

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA STEIN 2022 - 2026

Gemeenteraadsverkiezingen 14 / 15 / 16 maart 2022

 

download programma

  

Inhoudsopgave

Paginanummering verwijst naar de papieren en PDF uitgave.

Voorwoord pag.  4

Zorg / Wonen / Welzijn pag.  6

Financiën pag.  8

Economische Ontwikkelingen pag.  9

Duurzaamheid pag.  10

Onderwijs pag.  11

Jongerenbeleid pag.  12

Sociaal Domein pag.  13

Cultuur en verenigingsleven  pag.  17

Profilering en Communicatie  pag.  18

Centraal kenniscentrum  pag.  19

Verkeer pag.  19

Openbare orde en veiligheid  pag.  19

Beheer en onderhoud van beeldbepalende gebouwen  pag.  20

Ruimtelijke omgeving pag.  21

Gerealiseerde zaken tijdens de afgelopen bestuursperiode pag.  22

Speerpunten voor de periode 2022-2026 pag.  23

 

Voorwoord

We leven in hectische tijden. Sinds 2 jaar wordt ons doen en laten in meer of mindere mate bepaald door Covid-19. We gaan van geen beperkende maatregelen naar een zware lockdown en alles wat daar tussen in zit. Midden in de discussie hoe we onze klimaatproblemen kunnen aanpakken worden we ineens met fors oplopende gasprijzen geconfronteerd waardoor veel gezinnen in financiële problemen terecht dreigen te komen. Ons kabinet worstelt daarnaast ook nog met een toeslagenschandaal wat nog lang niet tot een oplossing is gekomen voor diegenen die ermee te maken hebben. En zo zijn er nog meer zaken die allemaal tot gevolg hebben dat de huidige maatschappij steeds meer tot een klaagzang wordt waar degene die het hardst roept denkt dat hij of zij het eerste geholpen wordt. Het is ieder voor zich geworden en dat komt ook deels doordat mensen zich door de overheid in de steek gelaten voelen. Ook in Stein worden we geraakt door deze uitdagingen en problemen. Daarbij hebben we te maken met veranderingen die we niet kunnen tegenhouden maar waar we het beste van zullen moeten maken. We vergrijzen en we krimpen. De huizen markt is dan wel booming maar het aantal inwoners in Stein daalt wat dus inhoudt dat er in de toekomst meer kleinere huishoudens zullen zijn. De haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen waar we voor staan lijkt moeilijk te worden, we zullen echt keuzes moeten gaan maken. En niet alleen de gemeente maar iedereen moet zich afvragen “wat kan ik zelf bijdragen”. Keuzes die voor lange tijd van invloed zullen zijn op de financiële situatie van de Gemeente Stein.

CDA Stein probeert met dit verkiezingsprogramma op een juiste wijze sturing daar aan te geven. Onze uitgangspunten herbergen belangrijke normen en waarden zoals respect en fatsoen, maar ook elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid. Deze uitgangspunten zijn de basis om te komen tot zorgvuldig afgewogen besluiten. Deze willen wij graag samen met de collega politieke partijen en het College van B&W nemen om Stein door deze financiële uitdagingen, maatschappelijke vraagstukken en andere belangrijke zaken heen te loodsen.We leven in hectische tijden. Sinds 2 jaar wordt ons doen en laten in meer of mindere mate bepaald door Covid-19. We gaan van geen beperkende maatregelen naar een zware lockdown en alles wat daar tussen in zit. Midden in de discussie hoe we onze klimaatproblemen kunnen aanpakken worden we ineens met fors oplopende gasprijzen geconfronteerd waardoor veel gezinnen in financiële problemen terecht dreigen te komen. Ons kabinet worstelt daarnaast ook nog met een toeslagenschandaal wat nog lang niet tot een oplossing is gekomen voor diegenen die ermee te maken hebben. En zo zijn er nog meer zaken die allemaal tot gevolg hebben dat de huidige maatschappij steeds meer tot een klaagzang wordt waar degene die het hardst roept denkt dat hij of zij het eerste geholpen wordt. Het is ieder voor zich geworden en dat komt ook deels doordat mensen zich door de overheid in de steek gelaten voelen. Ook in Stein worden we geraakt door deze uitdagingen en problemen. Daarbij hebben we te maken met veranderingen die we niet kunnen tegenhouden maar waar we het beste van zullen moeten maken. We vergrijzen en we krimpen. De huizen markt is dan wel booming maar het aantal inwoners in Stein daalt wat dus inhoudt dat er in de toekomst meer kleinere huishoudens zullen zijn. De haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen waar we voor staan lijkt moeilijk te worden, we zullen echt keuzes moeten gaan maken. En niet alleen de gemeente maar iedereen moet zich afvragen “wat kan ik zelf bijdragen”. Keuzes die voor lange tijd van invloed zullen zijn op de financiële situatie van de Gemeente Stein.

CDA Stein is een open volkspartij, de lokale partij bij uitstek. Geworteld in alle lagen van de samenleving. We zijn een partij waar iedereen erbij hoort. Inwoners, verenigingen, ondernemers, maatschappelijk middenveld. Allemaal gesprekspartners waar we de afgelopen bestuursperiode regelmatig contact mee onderhouden hebben waardoor we een eigentijdse kijk hebben op de behoeften welke er leven maar ook op de zaken welke op dit moment prima geregeld zijn en waar we dus vooral mee door moeten gaan. Onze slogan #KORTELIJNMETSTEIN geeft dit weer.

Sinds een aantal jaren werken we in Stein met een Strategische Visie, een visie die op basis van deskundig onderzoek naar trends en ontwikkelingen vorm krijgt en als CDA Stein sluiten we daar graag bij aan. Bij dat proces zijn daarnaast onze inwoners, de middenstand en het bedrijfsleven nauw betrokken geweest. De visie is daarmee niet alleen een politiek-bestuurlijk document, maar ook en vooral een maatschappelijk gedragen visie, waarin de wensen en ideeën van onze inwoners zijn vertaald. Gelet op het feit dat de strategische toekomstvisie tot stand is gekomen door een kruisbestuiving tussen maatschappij, politiek/bestuur en wetenschap is het voor CDA Stein vanzelfsprekend dat deze visie en de behoeften zoals door de gemeenschap aangegeven de leidraad vormen voor ons politiek denken en handelen. De politiek en het bestuur is er immers voor u!

Vandaar dat we ons verkiezingsprogramma 2022-2026 ook deze keer weer hierop gebaseerd hebben.

In ons hierna volgende programma hebben we de voor het CDA Stein belangrijke speerpunten van de strategische visie uitgewerkt in haalbare, concrete ideeën en activiteiten. Maar de tijd staat niet stil, we hebben daarnaast oog voor nieuwe ontwikkelingen. Ook deze actualiseringslag hebben we in onze speerpunten verwerkt.

De kernwaarden uit de strategische visie hebben wij in 2018 al aangevuld met een belangrijk punt namelijk “Normen en Waarden”. Deze staan momenteel nog meer onder druk als in het verleden. In deze tijden van verruwing en polarisatie misstaat het niet om respectvol met elkaar om te gaan. Politiek en bestuur moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Goed voorbeeld, doet goed volgen. In het maatschappelijk verkeer, of het nu op school is, in de zorg of buiten op straat, verwachten we ook dat mensen zich respectvol gedragen.

Op wangedrag wordt je aangesproken. Het CDA Stein blijft deze normen en waarden uitdragen.

Bestuur en leden van CDA Stein.

   

Zorg / Wonen / Welzijn

Inleiding

Stein wil een woongemeente zijn. CDA Stein vindt wonen dan ook een belangrijk onderwerp voor de toekomst van Stein. Er zijn twee belangrijke bevolkingstrends in Stein Dat zijn krimp (minder inwoners) en vergrijzing (meer ouderen). Hoewel de verwachtingen rondom krimp enigermate bijstelling behoeven, blijft Stein wel een krimpgemeente. CDA Stein wil krimp vooral als uitdaging zien, niet als probleem. 

Het aantal kleinere, m.n. ook eenpersoonshuishoudens groeit. Daarnaast wordt men geacht zo lang mogelijk thuis of in de vertrouwde woonomgeving te blijven wonen. Voor mensen is wonen essentieel, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van inwoners moeten hierbij centraal staan. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Daarbij gaat het om woningen die aansluiten bij actuele woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen.

Uit onderzoek is gebleken dat er in Stein vooral behoefte is aan betaalbare huisvesting voor jongeren en huurwoningen in het middensegment voor ouderen. CDA Stein wil ontwikkelingen van deze woningen stimuleren en waar mogelijk faciliteren. Burgerinitiatieven voor (vernieuwende) woonconcepten (denk o.a. aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) kunnen onze instemming krijgen. Daarmee komt de doorstroming beter op gang waardoor jongeren en starters meer kansen krijgen op een betaalbare woning, maar voor starters is het door hoge studieschulden vaak onhaalbaar om een huis te kopen. Daarom willen wij onderzoeken of de gemeente garant kan staan voor een deel van de studieschuld van starters zodat zij dat huis inderdaad kunnen kopen. Verduurzaming van ons woonareaal moet verder doorontwikkeld worden. Volgens CDA Stein doen we dat door onze inwoners te verleiden en te stimuleren. Geef daarnaast op een toegankelijke manier goede informatie over duurzaamheid.

Wonen in relatie tot kwaliteit

Zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving wonen en levensloopbestendig (ver)bouwen zijn twee belangrijke pijlers van het gemeentebeleid. Als CDA Stein ondersteunen we dat. Daarvoor zijn voldoende geschikte (zorg)woningen nodig. De verbouwing van de kerk in Kerensheide tot zorgwoningen is een prima voorbeeld hoe dat kan. Ook de aanpassing van de sociale huurwoningen in Nieuwdorp tot duurzame en levensloopbestendige woningen krijgen zondermeer onze steun. De Moutheuvel is aan vernieuwing toe, qua huisvesting, technische mogelijkheden, inrichting en zorgconcept.

Technologische ontwikkelingen staan niet stil. Maak daar ook in het kader van zorg- en seniorwoningen optimaal gebruik van. We zijn er voorstander van om vooral ook de duurzaamheid van woningen onder de aandacht te brengen van inwoners/initiatiefnemers die (ver)bouwplannen hebben. 

Maar het gaat niet alleen om stenen leggen en techniek. De ondersteuning aan zorgvragers door het sociale netwerk (familie, buren, buurtbewoners) moet door de gemeente voldoende gefaciliteerd worden. De hulp van mantelzorgers hoort daar zondermeer bij.

Wonen in relatie tot zorg

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijke voor jeugdzorg en extra taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet. Iedereen - jong en oud - krijgt de zorg die nodig is. Dat is en blijft het uitgangspunt. Maar die zorg moet ook betaalbaar blijven. Gemeenten zoeken daarom zoveel mogelijk de samenwerking op. We doen dat met andere gemeenten en met de zgn. ketenpartners in welzijn en zorg. Door problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en liefst preventief te werk te gaan,  voorkomen we onnodig hoge zorgkosten. Daarnaast vindt CDA Stein de integrale aanpak belangrijk. Oftewel niet iedereen moet op eigen houtje te werk gaan, maar gezamenlijk en afgestemd op elkaar de problemen aanpakken. Het in huis nemen van een vader of moeder of beide moet wat CDA Stein betreft gemakkelijker worden. Ook het realiseren van een mantelzorgwoning moet gemakkelijker worden. Ook als daar een apart huisnummer voor nodig is.

Wonen in relatie tot werk

Naast voldoende geschikte woningen en de ondersteuning (zorg en sociale ondersteuning) die daarbij hoort, is werk en inkomen van belang voor onze inwoners. De economie groeit nog steeds, ondanks corona. Maar we weten ook dat veel winkeliers en ondernemers het moeilijk (gehad) hebben vanwege de lockdowns en andere coronamaatregelen. Reden voor Rijk en gemeente om deze ondernemers te blijven steunen, totdat we uit de pandemie zijn en weer regulier aan het werk kunnen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten in deze tijd extra geholpen worden. Toeleiding van hen naar regulier werk of naar vrijwilligerswerk draagt bij aan de economie en aan de ontwikkeling van hun talenten. Via het participatiebedrijf Vidar dragen we hieraan bij. Armoedebestrijding blijft een belangrijk aandachtspunt voor CDA Stein. Evenals zoveel mogelijk gelijke kansen voor onze inwoners. Mee kunnen doen aan onze samenleving (inclusie) is daar onlosmakelijk mee verbonden.

CDA Stein gaat zich sterk maken voor:

 1. Het realiseren van levensloopbestendige woningen en meer geschikte senioren appartementen zodat inwoners oud kunnen worden in hun eigen vertrouwde dorp en omgeving. Hiermee stimuleren we ook doorstroom en het woningaanbod voor starters en jonge gezinnen.
 2. In samenwerking met bewoners, woningcorporaties en gemeente investeren in innovatieve woonvormen zoals prefab woningen, tiny houses en SmartBuild-woningen maar ook het splitsen of ombouwen van (leegstaande) (bedrijfs)panden en bovenwoningen om zo meer woonruimte te realiseren voor jongeren en jonge gezinnen.
 3. Het investeren in een dorpsgerichte aanpak voor betaalbare koop- en huurwoningen, ook in de sociale sector, zodat woningzoekenden zoals jongeren onderdeel kunnen blijven uitmaken van hun eigen omgeving en verenigingen. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid en toekomst van onze dorpen en het lokaal verenigingsleven.
 4. Het verhogen van de starterslening in een stijgende huizenmarkt.
 5. Het zorgen dat woonbeleid voor jongeren en senioren een portefeuille wordt waardoor de woningbehoeften van deze groepen structureel onder de aandacht blijft.
 6. Het inventariseren van regelingen die een obstakel vormen bij het creëren van woonruimtes en deze zo nodig opheffen of aanpassen.
 7. Het realiseren van tijdelijke- of overbruggende woonruimtes in eigen omgeving voor bijvoorbeeld mantelzorgers in het kader van respijtzorg en mensen die vanuit het ziekenhuis niet meteen naar hun eigen huis of nieuwe huisvesting kunnen.
 8. Het moet gemakkelijker worden om een bestemmingsplan aan te passen zodat wonen mogelijk is.

 

Financiën 

Stein zelfstandig en financieel gezond

Stein wil een zelfstandige gemeente blijven. Maar om die zelfstandigheid te verankeren en ook in de toekomst te behouden, zijn twee uitgangspunten essentieel:

 1. De financiën op orde
 2. Samenwerking met andere gemeenten

Politiek-bestuurlijke ambities kosten geld. Alles wat de gemeente doet, heeft een prijskaartje.

Het grootste deel van onze uitgaven wordt met Rijksgeld betaald en een beperkt deel betalen we met lokaal belastinggeld.

Wat betreft de gemeentefinanciën is ons standpunt helder.

Ten eerste houden we de lasten voor onze burgers zo laag mogelijk. Hoe doen we dat? We zoeken naar een structureel gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Als woongemeente moeten we onze inwoners een bepaald pakket aan voorzieningen bieden. Maar niet tegen elke prijs. Oftewel, bepaal wat wettelijk vereist en minimaal nodig is. Dit pakket aan voorzieningen vormt de basis voor de hoogte van de lokale lasten. Als we bovenop dit basispakket meer willen, dan zal dit gefinancierd moeten worden zonder hiervoor de lokale lasten voor onze inwoners te verhogen. Is dit geld er niet, dan gaat de investering niet door.

Ten tweede stellen we een sluitende begroting vast. Zo komen we niet onder preventief toezicht van de provincie. Ook dat is zelfstandigheid.

Ten derde willen we de aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van onze gemeente vergroten. Ons inwonertal krimpt. Hoe bereiken we dat jongeren en jonge gezinnen zich in Stein vestigen. Hoe houden we ons winkelaanbod op peil? En hoe verbeteren we het vestigingsklimaat voor ondernemers in onze gemeente? Het antwoord is: door voldoende eigentijdse voorzieningen op maat te bieden.

Ook hier geldt niet ten laste van onze burgers door een verhoging van de lokale belasting, maar met behulp van rijksmiddelen en subsidies, alsook door actief projectontwikkelaars te benaderen, die in onze gemeente willen investeren.

Investeringen en lokale lasten in balans

Profileren als woongemeente maar tegelijk de duurste gemeente in de regio zijn dat past niet op elkaar. Als we als Stein zelfstandig willen blijven moet het aantal inwoners omhoog, daarvoor moet gebouwd worden en moeten de woonlasten omlaag. Veel geld lenen om onze ambities te realiseren, waardoor de lokale lasten mede de pan uit rijzen zorgt voor een verkeerde balans. Daar zullen we dus mee moeten uitkijken.

 

Economische ontwikkelingen 

Techniek                   

De technische ontwikkelingen gaan steeds verder. Innovaties zijn aan de orde van de dag. Robotisering is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse leef- en werkwijze. En wat te denken van verdergaande digitalisering.

Maar het gaat er wel om dat we die technieken slim inzetten. We moeten de techniek de baas blijven en er niet door geknecht worden.  Ook de gemeente Stein moet volgens het CDA Stein meer de technische mogelijkheden benutten. Denk daarbij aan de toepassing in de zorg. Meer handen aan het bed wordt steeds moeilijker bij een afnemende beroepsbevolking. Hierin kan en moet de techniek ons verder helpen. Laten we de kennis- en onderwijsinstellingen bevragen op de mogelijkheden en onderzoek laten doen naar nieuwe mogelijkheden.

Haven/Chemelot

In de haven van Stein is veel bedrijvigheid te zien. En de potentie van de haven biedt nog meer kansen. We moeten het huidige weg- en spoortransport van goederen meer over  het water laten plaatsvinden. Voor onze gemeente betekent dat in faciliterende zin dat we de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de haven moeten bevorderen. In de “Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot” van december 2021 zijn hier al de nodige toekomstplannen van Chemelot geschetst.

CDA Stein heeft met deze visie ingestemd maar de woon- en leefomgeving mag niet aangetast worden. Chemelot zal dus moeten compenseren als er b.v. ergens bomen moet verdwijnen omdat er een weg aangelegd moet worden.

Tegelijk willen we onze woonbuurten niet meer dan strikt noodzakelijk, of liever in het geheel niet,  belasten met vrachtverkeer. Afwikkeling van vrachtvervoer buiten de bebouwde kom is daarom onze inzet. De bestaande overlast (geluid, geur, veiligheidsrisico’s) mag daarbij niet toenemen.

Recreatie & toerisme

De gemeente Stein is rijk aan natuur, landschapsschoon en cultuur. Stil genieten is het motto waarmee we die parels in onze gemeente onder de aandacht brengen.

Stille recreatie - fietsen en wandelen door onze mooie buitengebieden en de groene omgeving (landschapspark Elsloo, Heidekamppark en de omgeving van de Steinse kasteelruïne), kanoën over de Maas - willen we graag stimuleren en waar mogelijk faciliteren.

Wij zijn op dit moment ook nog geen voorstander van uitbreiding van Brouwerij De Fontein naar een volwaardige horecagelegenheid waar feesten en partijen georganiseerd kunnen worden. Na een mislukte mediation poging hebben wij als CDA nog een 2e mediation poging op onze kosten aangeboden maar helaas is op dit aanbod niet door beide partijen ingegaan. Zodra alle informatie beschikbaar is nemen wij een definitief standpunt in.

Het CDA Stein maakt zich nog steeds sterk voor een aaneengesloten fiets- en wandelnetwerk voor toerist en recreant. Aangesloten op het Belgische fietspadennetwerk geeft dat een prachtig gebied om te ontspannen. De nieuwe toekomstige wandel- en fietsbrug naar België past prima in die visie. Daarbij moeten we de economische effecten van zo’n verbinding niet uit het oog verliezen. De wegen en fietspaden in onze gemeente moeten daarbij prima in orde zijn.

Het CDA Stein blijft zich  sterk maken dat Rijkswaterstaat de jaagpaden langs het Julianakanaal geschikt maakt voor fietsrecreatie.

Arbeidsmarkt

Laaggeletterdheid/opleidingen /leer-werktrajecten en job coaching

Op Zuid-Limburgse schaal, binnen de Westelijke Mijnstreek, maar ook en vooral lokaal werkt de

gemeente aan arbeidsgelegenheid. Dat doet de gemeente als werkgever, maar ook in de contacten met onze ondernemers op basis van een lokale sociaaleconomische agenda. Daarnaast is er in het aanbestedingsbeleid van de gemeente een sociale paragraaf opgenomen om bedrijven met wie de gemeente contracten sluit te bewegen tot social return on investment. Dit alles leidt ertoe dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk arbeid naar vermogen op de reguliere markt wordt geboden. Via opleiding, leer-werktrajecten en job coaching worden bijstandsgerechtigden in de gemeente naar reguliere arbeid toe geleid. Het zijn vaak intensieve trajecten waarbij taalachterstand en laaggeletterdheid weggewerkt moeten worden. Stein heeft hier zelfs een taalakkoord voor gesloten met de ander gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en de welzijnspartners. Ook arbeidsfitheid wordt aangepakt om de kans op arbeid te vergroten. Bedrijven lopen tegen een enorm aantal regels en wetten aan wanneer ze iets willen bewerkstelligen in de gemeente. Het lang wachten op een vergunning of antwoord op een relatief eenvoudige aanvraag ontmoedigd de ondernemer al snel.

CDA Stein is van mening dat de bedrijvencontactfunctionaris toch nog meer onder de aandacht gebracht mag worden. Krimp heeft ook gevolgen voor de economie in Stein. Het aantal werkloze 50+‘ers is hoger dan het Limburgs gemiddelde. Deze mensen komen moeilijk aan een baan en dat is dus een aandachtspunt voor de gemeente Stein.

 

Duurzaamheid

Verduurzaming van onze economie is onontkoombaar. De laatste klimaattop heeft de noodzaak hiervan onderschreven. Niet alleen voor ons zelf maar ook voor de generaties die na ons komen. Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid en moeten we zaken gewoon gaan doen maar datzelfde geldt ook voor onze inwoners. Helaas worden wereldwijd nog te kleine stapjes gezet. CDA Stein wil hier meer snelheid in te weeg brengen. Ook al is ons bereik maar klein, alle kleine beetjes helpen. Minder afval produceren. Maar ook recycling bevorderen. Meer gebruik maken van duurzame energiebronnen. Elektrisch rijden door de gemeente.

Het zijn allemaal manieren om die noodzakelijke bijdrage aan ons milieu te leveren. En we verwachten dat ook van onze grote buur Chemelot/Sabic. Ook bij de ontwikkeling van deze reus blijft het CDA Stein alert op behoud van onze leefomgeving.

Aan zonnepanelenweides ontkomen we gewoon niet maar niemand durft het te zeggen. Bijna alle Steinse politieke partijen geven aan geven aan eerst aan zonnepanelen op dak te willen uitvoeren maar het is allang duidelijk dat we daarmee onze duurzaamheidsopgaven bij lange na niet realiseren. Als politiek zul je verstandige keuzes moeten maken.

Wij zien dat lokale aanbieders van zonnepanelen goedkoper dan en kwalitatief vergelijkbaar zijn met de aanbieder via het gemeentelijk zonnepanelenproject. CDA Stein vindt dat het tijd wordt voor een evaluatie van het project en dat dit wordt rechtgetrokken want dit hoeft niet onnodig duur te zijn.

Het CDA initiatief  "het huis van de toekomst" zal onze inwoners moeten enthousiasmeren om zelf met de woning aan de slag te gaan waarbij de gemeente tijdig en duidelijk moet communiceren over waar er wel en niet een Groene Net aangelegd wordt. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn.

 

Onderwijs

De gemeente Stein is aan de slag gegaan met de wens van de gemeenteraad om middels een Integraal Huisvestingsplan (IHP) te komen tot een toekomstbestendig accommodatiebeleid m.b.t. onderwijs. Daaruit is naar voren gekomen hoe onze schoolgebouwen er voor staan en wat er moet gebeuren om deze aan de maat te krijgen voor de toekomst. Daar kwam het ongelofelijke bedrag uit van ruim € 33.000.000,-  CDA Stein is voorstander om middels een gedegen business case voor alle locaties duidelijk te krijgen wat er echt nodig is en wat niet hoeft te gebeuren.

Wat vinden wij nog steeds belangrijk:

 • Anticipeer op het ontwikkelgericht leren door er een passende gebouwelijke situatie bij te realiseren;
 • Gebruik de natuurlijke momenten en investeer dan in een toekomstbestendige (robuust) gebouw;
 • Kies voor een aantal gebouwen op basis van een logische indeling van de woongebieden;
 • Pak ontwikkelgericht leren als belangrijkste uitgangspunt gevolgd door samenlevingsgerichtheid;
 • Een gelijke benadering;
 • Zo weinig mogelijk noodlokalen als er in andere locaties ruimtes leegstaan.

Voorop staat natuurlijk het handhaven van kwalitatief goed onderwijs voor alle basisscholen. De inspectienormen zijn hierbij leidend. Wie een hogere kwaliteit wil, zal hier de financiële consequenties van moeten dragen. Mocht een school vanwege allerlei factoren die kwaliteit niet meer kunnen leveren dan zullen maatregelen genomen dienen te worden. Verder moet het onderwijs betaalbaar blijven.

Uiteraard moet de ventilatie in onze schoolgebouwen in orde zijn of aan de maat gemaakt worden waar dat nog niet zo is. Corona heeft ons geleerd dat goed ventileren erg belangrijk is.

Verder pleiten wij als CDA voor een goede en heldere communicatie. In het algemeen zullen de ontwikkelingen in het onderwijsveld, het hoe en waarom van bepaalde stappen, tijdig en op een duidelijke manier moeten worden meegedeeld aan alle betrokken geledingen binnen dat onderwijs.

In de afgelopen bestuursperiode hebben er een aantal gesprekken tussen de raadsfracties en het bestuur van Kindante plaatsgevonden. Als CDA hebben we deze als constructief ervaren.

We spreken de wens uit, dat in een goede dialoog tussen Kindante en de gemeente Stein naar de beste oplossing voor het kind als inwoner van Stein gekeken wordt.

Daarbij blijven wij voorstander van muziekles op een eigentijdse wijze in het basisonderwijs. Wij begrijpen dat de partij die dit voor de gemeente Stein begeleid, In Uitvoering, tevreden is op dit moment.

Als CDA Stein hebben wij oog en oor voor gezinnen met schoolgaande kinderen welke aan of onder de armoedegrens zitten waardoor de kinderen niet kunnen deelnemen aan bepaalde onderwijsonderdelen welke een eigen bijdrage verlangen. Denk aan studiereizen, het gebruik van een laptop of tablet etc. Om deze gezinnen te ondersteunen zodat hun kinderen niet buiten de boot vallen zijn wij voorstander van ondersteuning door de gemeente en willen wij in de komende periode samen met de kindpartners verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

 

Jongeren

Als CDA Stein pleiten wij voor een aparte portefeuille jongeren. We willen allemaal dat de jongeren van Stein de gemeente niet de rug toekeren nog tijdens of na hun studie omdat er in Stein niets te beleven is. Om die reden is er mede op initiatief van CDA Stein een Jongerentop geïnitieerd waar uiteindelijk een Jongerenvisie van gekomen is. Er wordt niet over maar met de jongeren gesproken middels het organiseren van allerlei laagdrempelige activiteiten. Onlangs hebben we de eindevaluatie gehad en we mogen wel zeggen dat er veel feedback gekomen is. Het blijkt dat jongeren wel degelijk in Stein willen blijven maar dat er werk aan de winkel is. Wonen, werk, salaris, vertier, gezondheid, sporten, gezonde voeding etc. zijn zaken waar over nagedacht moet worden. Er liggen dan ook allerlei koppelingen naar andere portefeuilles. 

CDA Stein vindt dat deze zaken waar het de jongeren aangaat teveel versnippert zijn en dat je deze in een aparte portefeuille moet coördineren.

 

Sociaal domein

Burgerkracht / Burgerparticipatie

Op het gebied van burgerkracht/burgerparticipatie is al veel gebeurd in onze gemeenschap. In iedere kern is een buurthuis of dorpsontmoetingscentrum opgericht. Er zijn vele verschillende activiteiten in de buurtcentra en het einde wat betreft de nieuwe ideeën en projecten is nog lang niet in zicht. Buurtcentrum Nieuwdorp - nu nog gehuisvest in de voormalige Don Boscoschool - moet een doorstart met adequate huisvesting kunnen maken. CDA Stein wil dit gelet op behoefte en draagkracht in de gemeenschap Nieuwdorp graag blijven faciliteren. Wijkactieprogramma Nieuwdorp is een prachtig voorbeeld van een veelomvattend burgerinitiatief, waarbij de samenwerking tussen initiatiefnemers, woningcorporatie, gemeente en private partijen goed gestalte krijgt. Een langjarig traject waar we graag onze steun aan geven.

Oud-Stein is op zoek naar een geschikte locatie als buurthuis. Wij staan hier positief tegenover. Graag willen we ook dit initiatief ondersteunen.

De leefwereld van de inwoners/initiatiefnemers en systeemwereld van de gemeente moeten nog meer naar elkaar toegroeien. Van buiten naar binnen denken, is nog een leerproces waar de gemeentelijke organisatie in kan en moet groeien.

Burgers moeten niet de indruk krijgen dat ze tegen barricaden en regels aanlopen, maar dat er creatief gezocht wordt naar oplossingen en mogelijkheden. Hoewel communicatie over burgerkracht al behoorlijk verbeterd is, zou de samenwerking op dat onderdeel tussen de diverse DOP-werkgroepen nog verbeterd kunnen worden. Één overkoepelende website voor en over DOPsgewijze aanpak zou in de beleving van CDA-Stein daaraan kunnen bijdragen. Op die website komt dan alle informatie van de DOP’s beschikbaar en kan er ook actief informatie uitgewisseld worden. Dat is nog niet van de grond gekomen en CDA is van mening dat dit wel een meerwaarde kan zijn.

Tot slot is buurtpreventiewacht een voorbeeld waarmee de veiligheid van de buurt wordt bevorderd. Inwoners zorgen steeds meer voor een veilige buurt, dit stimuleren en steunen wij.

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is naast een beroep op het sociale netwerk een van de pijlers waar het gemeentelijk zorgbeleid op steunt. Kijk eerst naar wat de klant zelf nog kan. Het CDA Stein ondersteunt dat uitgangspunt. Vervolgens wordt nagegaan of familie, naasten of vrienden, misschien wel mensen uit de buurt, kunnen ondersteunen bij de zorgtaak van de klant. Blijft dan nog een zorgvraag over, dan wordt hierin voorzien door de gemeente. Het is daarbij wel van het allergrootste belang dat die zorgvraag op een juiste wijze wordt beoordeeld. Het keukentafelgesprek is nodig om met aandacht voor de klant diens zorgbehoefte in kaart te brengen. 

Huishoudelijke hulp 

Ook bij de huishoudelijke ondersteuning onderschrijven we als CDA Stein het beleidsuitgangspunt dat zelfredzaamheid en sociaal netwerk vooraf afgewogen dienen te worden.  Als die geen uitkomst bieden volgt hulp in de huishouding om het huis schoon en veilig te houden. Maatwerk verdient ook hier onze voorkeur, waarbij het keukentafelgesprek helpt om de noodzaak van hulp in de huishouding te peilen.

Jeugdhulp

Er loopt momenteel een aanbestedingstraject jeugdzorg. Daarmee wordt een transformatie in de jeugdzorg beoogd. We gaan per 2023 met minder jeugdzorgaanbieders aan de slag. Daarmee gaan we een partnerschap aan om via intensiever overleg sneller bij te kunnen sturen op zorgtrajecten. De uitgangspunten blijven dat vroeg signalering en preventie de voorkeur hebben, dat  jeugd niet onnodig in zwaardere jeugdzorg instroomt en dat zorgtrajecten korter duren en de persoon in kwestie dus korten in de hulpverlening zit, ook voor hem of haar zelf.

Wat wijzigt is dat jongeren die zorg nodig hebben, die zoveel mogelijk in de thuis of thuisnabij situatie aangeboden krijgen. Dat zijn pluspunten die het CDA Stein ten volle onderschrijft en waar in het belang van de jeugdzorg, maar ook de betaalbaarheid ervan, door ons op gecontroleerd en gestuurd zal worden.

In een breder perspectief zien we dat de samenwerking tussen zorgaanbieders en de andere spelers in het veld (onderwijs, welzijn, gemeente) steeds intensiever wordt. Onderdeel hiervan is dat de partners elkaar periodiek ontmoeten en thematisch van elkaar ervaringen leren. Dat draagt bij aan de samenwerking en het elkaar sneller kunnen vinden om de jeugdige te helpen of ondersteunen. Dat is een goede ontwikkeling die we als CDA Stein graag ondersteunen. Lokaal Integraal Jeugdbeleid heeft in Stein onlangs een actualisatieslag ondergaan.

Het woonplaatsbeginsel kan ook, vooral in de zwaardere jeugdzorg, tot forse kostenverhogingen leiden. Al met al pleit het CDA Stein hier voor de nodige zorgvuldigheid. Aan de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal lijkt niet te ontkomen. Gezamenlijke inkoop van jeugdzorg is goed, maar monitoring van de toewijzing en van het zorgtraject is zeker nodig.

Het CDA Stein vraagt in het kader van jeugdzorg de volle aandacht voor vroeg signalering. Hoe eerder problemen bij een jeugdige worden ontdekt, hoe sneller hier zorg op ingezet kan worden, hoe minder de kans op zware of zwaardere jeugdzorg. Daarbij dienen alle kindpartners hun verantwoordelijkheid te nemen, gemeente, primair en voortgezet onderwijs, kinder- en peuteropvang. Het CDA Stein wil niet in de laatste plaats een beroep doen op verenigingen en sportclubs waar kinderen bij aangesloten zijn. Ook die kunnen helpen bij het vroegtijdig signaleren van problemen onder hun jeugdige leden.

Mantelzorgers/Zorgvrijwilligers

Om de mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen, maakt de gemeente gebruik van het Steunpunt Mantelzorg Zuid. Door het organiseren van bijeenkomsten voor lotgevallen, het houden van workshops,  het geven van adviezen,  het bieden van ondersteuning en het organiseren van de bijeenkomst in het kader van de dag van de mantelzorg is het steunpunt een ware steun voor de mantelzorgers in Stein. Het groeiend aantal geregistreerde mantelzorgers geeft daar blijk van. 

Werkt de gemeente nu nog met jaarprogramma’s, het is volgens het CDA Stein een goede zaak  om meerjarig mantelzorgbeleid te ontwikkelen.  Op die manier verwerft de toenemende mantelzorg een duurzame plek in het Steinse beleid. Via de sociaaleconomische agenda dienen (grotere of middelgrote)  bedrijven benaderd te worden om meer aandacht te hebben voor mantelzorgers in hun dienst. Het CDA Stein bepleit extra sociaal verlof voor de mantelzorger. En de gemeente geeft daarbij als werkgever zelf natuurlijk het goede voorbeeld.

Naast het feit dat zelfredzaamheid en het sociale netwerk ons moeten helpen om de vele zorgtaken voor elkaar te krijgen is er ook nog de zorgvrijwilliger. In Stein zijn al vele zorgvrijwilligers actief. Ze vormen in aanvulling op de professionele hulp de extra handjes die in de Moutheuvel, de Aelserhof en de Urmonderhof deels de zorgtaken verlichten. Onder het motto vele handen maken licht werk, maakt CDA Stein zich sterk voor het continu blijven werven en ondersteunen van onze zorgvrijwilligers. 

Uit gesprekken in het veld blijkt dat de mantelzorgers/zorgvrijwilliger vaak overvraagd worden. Daar waar zelfredzaamheid, sociaal netwerk en/of voorliggende voorzieningen te kort schieten, vindt het CDA Stein dat voldoende budget voor de professionals hierin de nodige verlichting kan verschaffen.

Herbestemming Kerk Kerensheide

De kerk Kerensheide is aan de eredienst onttrokken. Om dit beeldbepalende gebouw te behouden voor de gemeenschap wordt momenteel  de haalbaarheid onderzocht van een nieuwe functie die de kerk gaat krijgen als woon-zorgcomplex annex wijksteunpunt. Het CDA Stein ondersteunt deze ontwikkeling en zal, zeker wanneer cofinanciering aan de orde is, ook verder de steun aan deze ontwikkeling voor de buurt Kerensheide blijven bieden.

Scheiding van ouderen

De oudere Steinse inwoner, die niet langer in de woonsituatie kan verblijven door ziekte, moet noodgedwongen in de verpleeginstelling opgenomen worden, zonder dat er (nabij) woongelegenheid geboden kan worden aan de partner. Het CDA Stein wil zich er sterk voor maken dat zodanige scheidingen van ouderen niet meer hoeft plaats te vinden. Oftewel dienen in of nabij de verpleegafdelingen ook mogelijkheden geboden worden voor bewoning door de partner van de zorgvrager. In het kader van het nieuwe zorgconcept dient hieraan invulling te worden gegeven.

AED-netwerk

In Stein bouwen we al enkele jaren aan een sluitend AED-netwerk. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die zich bij dat netwerk aansluiten en bereid zijn instructies en cursussen te volgen.

CDA Stein is blij met het bestaande netwerk, maar het kan altijd beter. Als elke seconde telt, wil je graag geholpen worden. CDA Stein is dan ook groot voorstander van halfjaarlijkse acties om vrijwilligers voor dit netwerk te benaderen en te activeren. Dat kan uiteraard via de DOP-werkgroepen, maar tevens wordt daarbij de jeugd van de bovenbouw van scholengemeenschap Groenewald betrokken.

Integratie Vluchtelingen en statushouders

Laaggeletterdheid en taalachterstand zijn vaak de oorzaak van sociale problemen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Meedoen aan het sociale leven of simpelweg arbeid vinden, wordt ernstig bemoeilijkt door taalachterstand. De kinderen van statushouders, die de Nederlandse taalvaardigheid nog niet voldoende beheersen, komen in de zgn. Schakelklas in Puth of Sittard terecht.

Dus hier bestaat een vangnet voor. In die gevallen zijn we er als CDA  Stein voorstander van om na te gaan of zo’n opleiding in de Nederlandse taal niet veel beter in een klas of groep past, die in de eigen sociale leefomgeving in Stein is gesitueerd. Graag willen we die mogelijkheden samen met het schoolbestuur onderzocht zien. Nadat ze de taalachterstand ingehaald hebben, stromen de leerlingen in binnen het reguliere onderwijs. Het aanhaken van de schakelklassen op een school in Stein heeft als bijkomend voordeel dat het aantal leerlingen toeneemt en de leerlingennorm daardoor minder snel wordt onderschreden. Dat komt het voortbestaan van die school ten goede.

Maar ook voor de oudere, meestal werkzoekende statushouder blijkt het onderwijsaanbod in het kader van de inburgeringcursus niet toereikend, c.q. te traag. De kansrijke bijstandsgerechtigde en diegene, die nog slechts een stukje begeleiding naar werk nodig heeft, moeten intensiever taalonderwijs kunnen volgen.

Via de sociaaleconomische agenda worden Steinse ondernemers benaderd met de vraag of de laaggeletterden en/of de N2T-doelgroep naast dat intensieve taaltraject ook ‘training on the job’ kunnen krijgen.

Dorpenteams

Er zijn in Stein inmiddels 3 dorpenteams functioneel. In deze gremia ontmoeten professionals in de zorg en het welzijnswerk en de gemeentelijke klantmanagers elkaar periodiek om thematisch kennis en ervaring uit te wisselen. Maar ook om casuïstiek met elkaar te bespreken. Een integrale, ontschotte aanpak staat daarbij voorop. En de dorpenteams mogen experimenteel aan de slag. Dat betekent minder bureaucratisch en met terzijde stellen van regels hulp bieden aan inwoners en maatwerk leveren waar dat nodig is. Vaak levert dat op de langere termijn of op een ander gebied voordelen en besparingen op.  Het CDA Stein onderschrijft deze aanpak en wil deze verder door ontwikkelen.

Vereenzaming

Wat steeds vaker voorkomt, is dat (oudere) mensen gewild of ongewild vereenzamen en in een sociaal isolement raken. Het probleem daarbij is dat we vaak niet achter de voordeur kunnen kijken en ook buurtbewoners dat niet altijd in de gaten hebben. Het CDA Stein wil in dat verband op vroegtijdige signalering inzetten. Hoe eerder vereenzaming wordt ontdekt, hoe beter dat is.

Bijvoorbeeld postbezorgers kunnen ingezet worden om de ogen en oren van de gemeente te zijn. Zij komen deur aan deur in onze straten en weten vrij snel of iemand nog wel of niet de brievenbus geregeld leegmaakt. Een volle brievenbus kan duiden op vereenzaming. Alsdan geeft de postbezorger een signaal af aan de gemeente en wordt van die zijde actie ondernomen om na te gaan wat er aan de hand is en of er hulp geboden kan worden. Wij zullen dit in elk geval blijven volgen. Ook zou een (anoniem) meldpunt voor eenzame ouderen kunnen helpen.

Armoedebestrijding

Nog steeds zijn er mensen/gezinnen die in armoede leven. Veel zorgproblemen vinden hun oorzaak in armoede. Stein heeft beleid met betrekking tot financiële gezondheid vastgesteld.

Daar heeft CDA Stein volmondig mee ingestemd.

De uitvoeringsagenda op basis van dat beleid is omvangrijk. Hoe bereiken we de mensen die in armoede leven? En hoe krijgen we ze zover dat ze daadwerkelijk hulp vragen of aangeboden hulp accepteren?

We hebben al convenanten gesloten om schulden bij woningcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers zo spoedig mogelijk te ontdekken en bij de gemeente gemeld te krijgen.

We benaderen onze inwoners om erop te wijzen dat er hulp geboden kan worden bij schulden. En we ondersteunen daadwerkelijk mensen die in financiële nood verkeren om hun financiën op orde te krijgen.

Daarnaast faciliteren we het uitgiftepunt van de voedselbank. We subsidiëren stichting leergeld en het jeugdsport en -cultuurfonds. We doen mee aan de actie winterkleding voor kinderen.

CDA Stein onderschrijft het beleid en de vele acties die hieruit voortvloeien en blijft dat ook in de toekomst doen. Onlangs hebben we een motie in de gemeenteraad ingediend om mensen in de bijstand van meldingsplicht van giften zoals boodschappen etc. te ontlasten.

 

Cultuur en verenigingsleven 

Stein kent een grote diversiteit aan verenigingen van allerlei aard. Deze verenigingen geven mede inhoud aan het sociale fundament van de gemeente Stein. De zgn. “krimp”  kan in de toekomst leiden tot minder draagvlak voor voorzieningen / accommodaties. Middels de actualisering van het subsidiebeleid en het accommodatiebeleid willen we samen met de verenigingen werken aan een goed toekomstbestendig verenigingsklimaat waarbij het uitgangspunt is dat er niet bezuinigd wordt.

CDA Stein is van mening dat we met een creatieve blik moeten kijken en op welke wijze we kunnen sturen op intensief en multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties, zowel buiten als binnen.

Dit doen we vanuit de overweging dat de behoefte hiervoor bestaat en dat een gezamenlijk gebruik het draagvlak voor een accommodatie vergroot. Medegebruik van sportaccommodaties door andere partners waaronder de buurt en het onderwijs kan hierbij tevens aan de orde zijn. Wij realiseren ons dat een intensiever gebruik van accommodaties ook iets vraagt van de kwaliteit van accommodaties.

Door de toenemende complexiteit waarmee verenigingsbesturen en cultuurinstellingen te maken krijgen is CDA Stein van mening dat de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol zou moeten spelen. Om die reden is er een verenigings- en instellingen contactfunctionaris aangesteld. Deze persoon kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het aanvragen van evenementenvergunningen, de weg wijzen in subsidieland etc. CDA Stein zal dit blijven volgen en waar nodig voorstellen doen ter verbetering.

                      

Profilering en communicatie

Profilering en communicatie van de gemeente Stein naar onze burgers, verenigingen en bedrijven toe is in beweging. Meer dan ooit moet duidelijk worden wat men van de gemeente kan en mag verwachten en wat niet, waar de gemeente voor staat. Het beleid van de gemeente Stein wat is vastgelegd in

diverse visies en beleidsnota’s, de omgevingswet,  de wijzigingen binnen het Sociaal Domein etc. wordt middels uitvoeringsprogramma’s in uitvoering genomen en verlangd een heldere, duidelijk en complete communicatie. Er zijn inmiddels stappen gezet, er is een communicatievisie en er wordt gewerkt aan opleiding voor de medewerkers die uit naam van de gemeente Stein naar de buitenwereld communiceren. CDA Stein verlangt van de gemeente dat de communicatie richting burgers en bedrijven aan de maat is. Mensen zijn gebaat bij een eerlijke en open, maar vooral duidelijke boodschap en advies. En dat op een respectvolle wijze. Het gevoel geven dat je ertoe doet en gehoord of gezien word is een zeer belangrijk gegeven voor mensen.

Verder zijn wij voorstander van helder afspraken met verenigingen en inwoners, zoals b.v.:

 • Naar de verenigingen toe duidelijke procedures inzake vergunningen bij evenementen; dit is een item dat om verbetering vraagt. Daarbij is goed ook genoeg.
 • Overleg met verenigingen over gepland onderhoud op accommodaties alvorens een bedrijf op de stoep staat om het uit te voeren.
 • Naar de inwoners toe wat de gemeente wel doet en waar verwacht wordt dat de inwoner zelf in actie komt.
 • CDA is voorstander van het scherper toezicht houden op de uitvoering van de diverse projecten in onze gemeente zodat ook de uitvoerende bedrijven zich bewust zijn en blijven van wat er van ze verwacht wordt.

Verder mag m.n. in het buitengebied duidelijk zijn waar de gemeente wel en niet verantwoordelijk is voor onderhoud van groen etc. Wij worden regelmatig op de status van groenonderhoud aangesproken terwijl de gemeente Stein daar niet altijd verantwoordelijk voor is.

 

Centraal kenniscentrum

Als CDA Stein vinden wij dat de inhuur van advies bureau’s  en dus ook de externe advieskosten hoog zijn. Wij begrijpen dat je als gemeente niet alle kennis zelf in huis kunt hebben maar wij vragen ons af of dit niet met andere gemeenten gecombineerd kan worden waardoor we meer expertise in huis krijgen zonder dat wij steeds het volle pond betalen. Een stuk regionale inkoop met eventuele contractafspraken zou aan de orde kunnen zijn. Ook is het oprichten van een centraal kenniscentrum het onderzoeken waard. Dit is ook goed voor de intergemeentelijke samenwerking.

 

Verkeer 

Zwaar verkeer door de kern van (Oud) Stein is ons al jaren een doorn in het oog. Enerzijds door het gevaar van aanrijdingen en ongevallen en anderzijds door geluidsoverlast en fijnstof. In de afgelopen periode heeft CDA Stein meermaals bij het college aangekaart dat hier een einde aan moet komen. Dit heeft o.a. geresulteerd in de fiets verbinding tussen Meers en Stein middels een vrij liggend fietspad.

Maar ook het zwaar vrachtverkeer langs de Triviant in de Halstraat en door de kern van Oud Stein leidt bij veel burgers tot ergernis. CDA Stein is voorstander van een gedegen onderzoek naar de rijroutes van de transportbedrijven en overleg met de directie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) om gezamenlijk tot een verkeersplan te komen waar alle partijen mee kunnen leven.

Daarnaast pleiten wij voor een vaste flitspaal in de Halstraat nabij de Triviant. Het komt nog te vaak voor dat zwaar vrachtverkeer te hard en ongeduldig langs fietsende kinderen rijdt.

 

Openbare orde en veiligheid 

CDA Stein wil dat de gemeente Stein een veilige gemeente blijft voor haar inwoners. Om die reden heeft openbare orde en veiligheid voor CDA Stein een hoge prioriteit. Overlast en gevoelens van onveiligheid dienen serieus genomen te worden en te worden bestreden.

Verbetering van de lokale openbare orde en veiligheid moet plaatsvinden door de gemeente en inwoners gezamenlijk. Iedereen heeft hier zijn eigen verantwoordelijkheden. Belangrijk daarbij is dat wij elkaar blijven aanspreken op gedrag en fatsoen, maar niet ten koste van de eigen persoonlijke veiligheid.

De laatste jaren is er een groeiende overlast ontstaan door rellen, afvaldumpingen, drugsgebruik- en handel, vuurwerkoverlast en vandalisme. Dit is voor CDA Stein een bron van zorg. Aanpak voor het verbeteren van veiligheid vergt een goed contact met de inwoners en zichtbare maatregelen.

Boa’s en wijkagenten doen goed werk maar wie kent de kennen de buurt nou beter dan de eigen inwoners? CDA Stein wil graag een pilot houden in een aantal buurten waarbij inwoners direct worden betrokken bij leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken en zeggenschap krijgen wat er in de eigen buurt gebeurt. Hiermee vergroot je niet alleen het gevoel van veiligheid maar verbetert de relatie tussen inwoners en boa’s ook. Inwoners weten immers meestal niet wie de boa’s in hun buurt zijn en wat hun werk precies inhoudt.

Om een veilige gemeente te blijven wil CDA Stein:

 1. Cameratoezicht inzetten bij plekken waar afval wordt gedumpt en vandalisme en andere overlast wordt veroorzaakt zodat de politie sneller kan acteren.
 1. Wijkagenten blijven behouden en deze op een adequate wijze inzetten. Administratie en bureauwerk dient tot een minimum beperkt te worden ten gunste van de inzet op straat en in de wijk.
 1. Overlast door risicojongeren terugdringen door het aanstellen van straatcoaches zoals nu o.a. ook al in de gemeente Venlo gebeurt.
 1. Een samenscholingsverbod instellen op tijden en locaties waar vaak overmatig overlast wordt veroorzaakt aan omwonenden en waar drugs wordt gehandeld.
 1. Samenwerking tussen buurtnetwerken en boa’s / wijkagenten intensiveren om de veiligheid in wijk en dorp te vergroten middels directe betrokkenheid van inwoners bij leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken
 1. Hogere boetes bij afvaldumpingen: afval in de natuur dumpen loont niet!
 1. Panden laten sluiten waar drugs en wapens worden aangetroffen.
 1. De BOA’s doen goed werk in onze gemeente. Effectieve inzet via inhuur komt de veiligheid ten goede.

 

Beheer en onderhoud van beeldbepalende gebouwen en gemeentelijk erfgoed

Onze gemeente kent gebouwen met een beeldbepalend karakter die van grote cultuurhistorische waarde zijn en mede de identiteit van een dorp vertegenwoordigen. Voorbeelden van zulk erfgoed zijn oude dorpskerken- en kapellen, fanfarezalen, dorpspleinen met historische bebouwing en fraaie boerderijen.

Ze springen door hun historie of functie in het oog en dwingen om die reden bescherming af.

Middels het erfgoedbeleid worden deze historische en beeldbepalende gebouwen uit het gemeenschappelijk verleden voor de toekomst te bewaart.

Over de Fanfarezaal in Oud Stein horen we niets meer. CDA Stein wil deze graag een bestemming gaan geven en zal in de komende bestuursperiode met nadere voorstellen komen.

 

Ruimtelijke omgeving 

Chemelot

Onlangs is de z.g. Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt vastgelegd hoe de omgeving rond de terreinen van Chemelot er in de toekomst uit gaat zien. Dit is nog een vrij algemeen stuk waar de diverse stake holders en belanghebbende partijen de komende jaren nog met elkaar invulling aan moeten gaan geven. CDA Stein is voorstander van een stevige Steinse inbreng, temeer omdat onze luchtkwaliteit al onder druk staat.

Asfaltcentrale

Rond de asfaltcentrales is in Nederland veel commotie, zo ook in Stein. Teveel uitstoot van giftige stoffen waardoor er niet aan de geldende normeringen voldaan wordt zorgt voor terechte zorgen bij onze inwoners. Door de vasthoudendheid van een aantal inwoners uit Kerensheide is er uiteindelijk onderzoek gedaan waaruit een handhavingstraject is ontstaan. Wat CDA Stein betreft zal de eigenaar AsfaltNu op de kortst mogelijke termijn moeten zorgen dat de uitstoot van giftige stoffen ruim binnen de geldende normen gaat vallen. Wij vinden verder dat op termijn bekeken moet worden of er geen betere locatie voor deze asfaltcentrale te vinden is, b.v. op Chemelot terrein.

Gebiedsgerichte aanpak

Gebiedsgerichte aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. Pleinen zijn eyecatchers en verdienen een mooie aanblik in onze gemeente. Het centrumplan in Stein en het St. Antoniusplein in Urmond zijn afgerond, nu dienen het Dorine Verschureplein in Elsloo en  het Beatrixplein in Berg aan de Maas nog opgeknapt te worden. 

Ook de Sjarberg dient aangepakt te worden. Oude bomen die een gevaar voor de omgeving zijn moeten vervangen worden door nieuwe en de zichtlijnen dienen hersteld te worden, zoals in het verleden aan de omwonenden beloofd.

Hondenpoepoverlast

CDA Stein is van mening dat er meer heer honden afvalbakken geplaatst moeten worden zodat er minder drollen op de stoepen en in grasperken blijven liggen. Zeker nu er wijzigingen komen binnen de handhaving en inzet van de BOA’s.

 

Een greep uit de gerealiseerde zaken tijdens de afgelopen bestuursperiode

 • Ontwikkelbudget ambtelijke organisatie
 • Beheersmaatregelen Sociaal Domein om dreigende tekorten het hoofd te bieden
 • Uitbreiding aantal BOA’s
 • Diverse aanpassingen voortkomend uit de verkeersarrangementen
 • CDA speerpunt opknappen bedrijven terrein Paalweg
 • CDA speerpunt veel minder zwaar vrachtverkeer in de oude dorpskernen
 • Invoering van het Integraal HuisvestingsPlan voor de onderwijsaccommodaties
 • Erfgoedbeleid voor beeld bepalende gebouwen en monumenten
 • Oprichting Participatiebedrijf
 • Opstart herbestemming St. Jozefkerk Kerensheide
 • Diverse onderwijs projecten uitgevoerd of opgestart
 • Diverse visiedocumenten vastgesteld waaronder o.a. Chemelot en duurzaamheid
 • Normalisatie situatie “Achter de Hegge” in Berg aan de Maas
 • CDA speerpunt Het huis van de toekomst in Nieuwdorp
 • Invoering Dubbel Duurzaam en zonnepanelenproject
 • Stimuleren plaatsen laadpalen E-auto’s
 • Voorbereiding beperkte woningbouw Bramert Nrd
 • CDA speerpunt bloemrijke bermen en akkerranden
 • Realisatie loods t.b.v. ODF/Augst in Urmond
 • Gebiedsgewijze aanpak b.v. de Maasband
 • Voorbereidingen implementering van de Omgevingswet welke onlangs weer is uitgesteld
 • CDA speerpunt verenigingen- en evenementen coördinator

Natuurlijk mogen de mooie prijzen die de gemeente Stein onder aanvoering van CDA wethouder Hub Janssen gescoord heeft niet onbenoemd blijven.

In 2019 is Stein uitgeroepen tot de meest mantelzorg vriendelijke gemeente van Limburg en in  2021 heeft de VNG de gemeente Stein gekroond tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland. De rol van het sociaal inclusie panel mag hier zeker niet onbenoemd blijven.

Door CDA Stein ingediende moties en amendementen:

 • CDA/VVD amendement inzake Jongerentop aangenomen
 • motie inzake Artamuse aangehouden
 • motie inzake onderzoek mogelijkheden zonnepanelenweide aangenomen
 • motie inzake toekomst dienstenvouchers huishoudelijke hulp toelage aangenomen
 • motie inzake groenonderhoud accommodaties aangenomen
 • motie Zuyderland inzake bezuinigingen in de regio aangenomen
 • motie Anjerveld aangenomen
 • motie meldingsplicht bijstand aangenomen
 • motie overkoepelend kunstproject kernen gemeente Stein

Ook heeft het CDA Stein in de achter ons liggende bestuursperiode middels in totaal 32 brieven over diverse onderwerpen vragen aan het college van B&W gesteld. Enerzijds verduidelijkingsvragen maar regelmatig ook een verzoek om werk te maken van zaken.

 

Speerpunten voor 2022 en verder 

 • Financieel gezond en duurzaam wonen;
 • Een aparte jongerenportefeuille;
 • Een veilige, inclusieve, sociale en financieel gezonde gemeente;
 • Behoud van de wensauto voor de toekomst;
 • Brug (toeristische fiets-/voetgangersverbinding) naar België;
 • Verpaupering en verloedering van gebouwen en locaties tegengaan;
 • Behoud van de fanfarezaal in Meers voor het organiseren van kerngebonden activiteiten;
 • Een verkeersveilige omgeving nabij de Moutheuvel;
 • Zwaar vrachtverkeer zoveel mogelijk blijven weren uit de kern van (oud-)Stein en in de  nabijheid van onderwijslocaties;
 • De verkeersveiligheid in de nabijheid van scholen in het algemeen in kaart brengen en waar nodig verbeteren;
 • Beeldbepalende gebouwen (o.a. fanfarezalen en kerken) behouden en tot een zinvolle toekomstbestendige herbestemming komen;
 • Goede spreiding, kwalitatief goed onderwijs en ‘het kind centraal’ vormen voor ons de afwegingscriteria voor het voortbestaan van de drie basisscholen/schoollocaties;
 • Brug in Urmond zo snel mogelijk renoveren en Rijkswaterstaat hier op blijven bevragen;
 • Verbeteren en onderhouden van fietspad/jaagpad langs Julianakanaal; met name het groenonderhoud laat in de zomer zwaar te wensen over;
 • Verlichting in molenpark en langs de paden;
 • Bij parkeerplaats van de tennisbaan in Urmond en bij de omliggende bankjes vuilnisbakken plaatsen;
 • Voor oudere inwoners die een ommetje willen maken is het niet prettig lopen langs de Molenweg. Het pad langs het Juliana kanaal is een betere optie. Dit is alleen erg slecht. Net zoals de schuine stoepen op de Raadhuisstraat;
 • De bekende rood/witte paaltjes op de brug bij Urmond (fiets/voetpad) zijn een obstakel. Hier is onlangs weer een fietser ten val gekomen;
 • De hoge snelheid op de Michiel de Ruyterstraat in en aansluitend het kruispunt met het Dorine Verschureplein in Elsloo moet teruggedrongen worden;
 • Verkeersveilige omgeving bij o.a. Aelserhof, la Familie, medisch centrum Elsloo en de diverse scholen van kindcentrum Aelse;
 • Parkeergelegenheid bij bovengenoemde locaties en het Maaslandcentrum en de Stationsstraat in Elsloo;
 • De extra dimensie die de oude dorpskern van Elsloo heeft door de cultuur, historie en tradities wíl het CDA Stein koesteren;
 • Ontwikkeling en upgrade van het Dorine Verschureplein in Elsloo;
 • Graetheide goed blijven volgen m.b.t. eventuele grindwinning; overlast voorkomen;
 • Op de brug in Berg aan de Maas wordt veel te hard gereden; snelheid remmende maatregelen nemen;
 • De verkeerssituatie rond BS De Avonturijn in Berg aan de Maas;
 • Opknappen Beatrixplein in overleg met de bewoners/werkgroep DOP Berg aan de Maas;
 • De Steenweg in Berg aan de Maas is hard aan verbetering toe.

 

download programma button

 

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.