hulp toegankelijkheid

Schriftelijke vragen

Waar wij al voor vreesden is op dit moment aan het gebeuren. In het gebied rond de Haven van Stein is sprake van grote overlast van vliegen en met name in de woongebieden hebben onze inwoners daar veel last van. 
Op 15 april j.l. hebben wij melding gemaakt van grote hoeveelheden opgeslagen vervuild plastic afval in de Haven van Stein. De kans dat de vliegenoverlast daar 1 op 1 mee te maken heeft is aanwezig  en wij verzoeken u om snel te onderzoeken of de overlast inderdaad met de opslag van dit vervuild plastic te maken heeft. Gezien het weer van de afgelopen week zal de overlast de komende dagen alleen maar toenemen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 39 Reglement van Orde)

 Stein, 22 april 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Onderwerp: Vliegen overlast in het gebied rond de haven van Stein

Toelichting

Geacht college,

Waar wij al voor vreesden is op dit moment aan het gebeuren. In het gebied rond de Haven van Stein is sprake van grote overlast van vliegen en met name in de woongebieden hebben onze inwoners daar veel last van.

Op15 april j.l. hebben wij melding gemaakt van grote hoeveelheden opgeslagen vervuild plastic afval in de Haven van Stein. De kans dat de vliegenoverlast daar 1 op 1 mee te maken heeft is aanwezig  en wij verzoeken u om snel te onderzoeken of de overlast inderdaad met de opslag van dit vervuild plastic te maken heeft. Gezien het weer van de afgelopen week zal de overlast de komende dagen alleen maar toenemen.

Wij begrijpen dat veel inwoners zich inmiddels gemeld hebben bij de gemeente Stein. Ons verzoek aan u is om in elk geval uitvoerig te communiceren óf er een aantoonbare relatie is tussen de opslag van het vervuild plastic en de vliegenoverlast en zo ja of er stappen genomen kunnen worden en welke, zodat men in elk geval het gevoel heeft dat e.e.a. onder de aandacht is. U zult begrijpen dat onze inwoners de link snel leggen maar dat zal wel aangetoond moeten worden.

Verder verzoeken wij u bij een aantoonbare relatie tussen de opslag van het vervuild plastic en de vliegenoverlast om z.s.m. met de eigenaar van dit plasic afval in gesprek te gaan om te bespreken welke acties genomen kunnen worden om de overlast op korte termijn in elk geval zo veel als mogelijk te beperken. Het inschakelen van experts op dit gebied lijkt ons geen overbodigheid.

Indien er een Provinciale vergunning afgegeven is voor deze opslag dan verzoeken wij u op korte termijn met de Provincie in contact te treden.

Wij vertrouwen er op dat u dit probleem snel en adequaat beetpakt en daarbij zorgt voor een tijdige en uitvoerige communicatie.

Namens de CDA fractie,
Met vriendelijke groeten,
Eric Bours
Suzanne Jennekens-Cramers


SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 39 Reglement van Orde)

Stein, 5 mei 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Onderwerp: Vliegen overlast in het gebied rond de haven van Stein (2)

Toelichting

Geacht college,

Op 25 april j.l. heeft u onze vragen beantwoord zoals gesteld op 15 en 22 april j.l. waarvoor dank.

Tijdens de oordeelsvormende vergadering d.d. 26 april j.l. heeft u de antwoorden toegelicht.

In de beantwoording, en dat heb ik tijdens het vragenuurtje ook al aangegeven, zijn enkele toezeggingen vermeld waaraan geen duidelijke eindtermijn verbonden is. Ik bedoel hiermee:

  • De toezegging van de RUD dat zij verdere stappen zullen ondernemen in het kader van toezicht en handhaving, en dat zij de gemeente daarvan op de hoogte zullen houden
  • De vermelding dat het de bedoeling is om de opslag van PP afval zo snel mogelijk af te bouwen en te beëindigen.

Ik begrijp dat u tijdens de behandeling op 26 april j.l. geen exacte datum aan deze toezeggingen kon verbinden. Inmiddels zijn we ruim een week verder en wij begrijpen van de omwonenden dat de overlast weer aan het toenemen is na een kleine dip welke waarschijnlijk aan de weersverslechtering van het achter ons liggende weekeinde te wijten is. Naarmate het weer beter wordt zal de overlast evenredig toenemen. Onze vragen aan u zijn:

  • Is er inmiddels terugkoppeling van de RUD over de genomen stappen inzake handhaving?
  • Zo ja, dan stellen wij op prijs als u deze met de raad en de inwoners van de gemeente Stein deelt
  • Is er inmiddels meer duidelijkheid over de einddatum van de opslag van het plastic afval?
  • Zo ja, dan stellen wij op prijs als u deze met de raad deelt
  • Zo nee, dan verzoeken wij u om binnen afzienbare tijd met WPS in contact te treden om de einddatum boven tafel te krijgen; de RUD kan vervolgens met WPS afstemmen op welke momenten geplande verdelgingsacties zullen plaatsvinden; het weer zal hierin een factor zijn

Zoals al eerder verzocht is een duidelijke communicatie richting onze inwoners erg belangrijk. Sinds 24 april staat er een kort stukje op de gemeentelijke website. Verder wordt er door geen enkele partij  gecommuniceerd terwijl er bij de inwoners in Oud Stein en in Nieuwdorp veel behoefte aan informatie is. Het zou goed zijn om dit op te pakken.

Vertrouwend op een snelle reactie,

Namens de CDA fractie,
Met vriendelijke groeten,
Eric Bours

 

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.