hulp toegankelijkheid

Schriftelijke vragen

Na de discussie in 2017 omtrent de opslag van vervuild plastic afval op het Businesspark in Elsloo is ons opgevallen dat er in de Haven van Stein grote hoeveelheden vervuild plastic afval opgeslagen zijn. Als wij het geldende bestemmingsplan met ref. 101580R.2001  d.d. 25 april 2013 er op naslaan dan concluderen wij dat er in artikel 5.5. het volgende vermeld staat: 
“De opslag van afvalstoffen, anders dan inherent aan het productieproces, is ter plaatse van de bedrijvigheid niet toegestaan. Ook in de rest van het plangebied zijn geen locaties aanwezig waar afval gestort mag worden.”

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 39 Reglement van Orde)

Stein, 15 april 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Onderwerp: Opslag vervuild plastic afval in de haven van Stein

Toelichting

Geacht college,

Na de discussie in 2017 omtrent de opslag van vervuild plastic afval op het Businesspark in Elsloo is ons opgevallen dat er in de Haven van Stein grote hoeveelheden vervuild plastic afval opgeslagen zijn. Als wij het geldende bestemmingsplan met ref. 101580R.2001  d.d. 25 april 2013 er op naslaan dan concluderen wij dat er in artikel 5.5. het volgende vermeld staat:
De opslag van afvalstoffen, anders dan inherent aan het productieproces, is ter plaatse van de bedrijvigheid niet toegestaan. Ook in de rest van het plangebied zijn geen locaties aanwezig waar afval gestort mag worden.

Wij stellen u hier de onderstaande vragen over:

  • Bent u bekend met het feit dat op deze locatie vervuild plastic afval opgeslagen is?
  • Zo ja, is er voor deze opslag vergunning verstrekt?
  • Zo ja, is dit een permanente opslag?
  • Zo ja, bent u bereid om per direct maatregelen te treffen ter voorkoming van ongewenste neveneffecten zoals ongedierte- en vliegenoverlast?
  • Zo nee, gaat u dan op de kortst mogelijke termijn onderzoeken waar dit afval vandaan komt en wat de bedoeling ermee is?
  • Bent u bereid om in geval van een overtreding per direct afdoende maatregelen te nemen binnen de wettelijke mogelijkheden?

Namens de CDA fractie,

Met vriendelijke groeten,
Eric Bours
Suzanne Jennekens-Cramers


 SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

Stein, 22 april 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Onderwerp: Vliegenoverlast in het gebied rond de haven van Stein

Toelichting

Geacht college,

Waar wij al voor vreesden is op dit moment aan het gebeuren. In het gebied rond de Haven van Stein is sprake van grote overlast van vliegen en met name in de woongebieden hebben onze inwoners daar veel last van.

Op 15 april j.l. hebben wij melding gemaakt van grote hoeveelheden opgeslagen vervuild plastic afval in de Haven van Stein. De kans dat de vliegenoverlast daar 1 op 1 mee te maken heeft is aanwezig  en wij verzoeken u om snel te onderzoeken of de overlast inderdaad met de opslag van dit vervuild plastic te maken heeft. Gezien het weer van de afgelopen week zal de overlast de komende dagen alleen maar toenemen.

Wij begrijpen dat veel inwoners zich inmiddels gemeld hebben bij de gemeente Stein. Ons verzoek aan u is om in elk geval uitvoerig te communiceren óf er een aantoonbare relatie is tussen de opslag van het vervuild plastic en de vliegenoverlast en zo ja of er stappen genomen kunnen worden en welke, zodat men in elk geval het gevoel heeft dat e.e.a. onder de aandacht is. U zult begrijpen dat onze inwoners de link snel leggen maar dat zal wel aangetoond moeten worden.

Verder verzoeken wij u bij een aantoonbare relatie tussen de opslag van het vervuild plastic en de vliegenoverlast om z.s.m. met de eigenaar van dit plasic afval in gesprek te gaan om te bespreken welke acties genomen kunnen worden om de overlast op korte termijn in elk geval zo veel als mogelijk te beperken. Het inschakelen van experts op dit gebied lijkt ons geen overbodigheid.

Indien er een Provinciale vergunning afgegeven is voor deze opslag dan verzoeken wij u op korte termijn met de Provincie in contact te treden.

Wij vertrouwen er op dat u dit probleem snel en adequaat beetpakt en daarbij zorgt voor een tijdige en uitvoerige communicatie.

Namens de CDA fractie,

Met vriendelijke groeten,
Eric Bours
Suzanne Jennekens-Cramers


pdf document Antwoordbrief aan Fractie CDA inzake plastic afval en vliegenoverlast rond de haven van Stein
pdf document Inspectierapportage RUD

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.