hulp toegankelijkheid

Nieuws

Via dit artikel leest u de begroting voor de periode 2020-2023.

Als fractie hebben we de behandeling in 2-en gehakt en mijn collega Suzanne zal het stokje zo dadelijk van mij overnemen.
Allereerst wil ik een woord van dank aan het adres van de organisatie uitspreken want uiteindelijk hebben deze mensen een belangrijke bijdrage geleverd in het tijdig aanleveren van deze begrotingsstukken en de beantwoording van de gestelde vragen door een aantal fracties.

Voorzitter,

In het algemeen kunnen we stellen dat het goed gaat in Stein.

Uit het lopende coalitie akkoord zijn een aantal zaken reeds uitgevoerd of lopende of in voorbereiding.

Financieel zijn we in control. We halen in 2019 nauwelijks geld uit de algemene reserve, gebruiken de bestemmingsreserves daar waarvoor ze bedoeld zijn en op het Sociaal Domein komen we in tegenstelling tot veel andere gemeenten niet in de problemen. Dat moeten we uiteraard ook zo houden. En we zien voor de komende jaren wel wat uitdagingen. De begroting blijft t/m 2023 sluitend maar de reserve Sociaal Domein slinkt in 2023 tot 2 mio en we hebben de wethouder al eerder gevraagd om beheersmaatregelen, we zijn benieuwd wat de status daarvan is. Verder willen we ons als woongemeente blijven profileren en hebben we ervoor gekozen om de lokale lasten te bevriezen (OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting)  maar zijn we in de WM de gemeente met de hoogste gemeentelijk woonlasten.

Op de langere termijn zien we in deze meerjarenbegroting een aantal uitdagingen m.b.t. de netto schuldquote, de solvabiliteit en onze financieringsstructuur. Deze hebben aandacht nodig om op de langere termijn niet in de problemen te komen. Als CDA zijn we van mening dat we nu aan de slag moeten met deze lange termijn zaken. Wij willen graag financieel in control blijven. Daarnaast zouden wij graag naar een wijze van begroten willen gaan waarbij we wat minder gevoelig zijn voor de Haagse grillen welke in de diverse circulaires tot uitdrukking komen. Voor de komende jaren is dat effect positief zoals het er nu uit ziet, maar dat kan ook weer veranderen want er komen nog een aantal ontwikkelingen aan. Ik verneem graag hoe de portefeuillehouder dat ziet.

Verder willen wij nog een aantal zaken aanstippen waarvan wij zelf verbetermogelijkheden zien maar ook door onze burgers op aangesproken worden;

 • Allereerst wil ik u danken dat er naar de klachten en adviezen geluisterd is m.b.t. de publieke tribune in de raadzaal.

We constateren in de begroting dat u dat in de 1e helft van 2020 wilt gaan aanpakken maar wij vragen u om meteen zo vroeg mogelijk in het 1e kwartaal van 2020 te realiseren. Ons nieuwe BOB-systeem heeft o.a. als doel om onze burgers meer bij het besluitvormingsproces te betrekken en dat wordt er niet gemakkelijker op als je niet kunt volgen wat er beneden je in de raadzaal gebeurt. Om nog maar te zwijgen over de Spartaanse bankjes waar de mensen op moeten zitten. Wellicht dat ook deze vervangen kunnen worden door stoelen/banken met meer zitcomfort.

  

 • U heeft ons recent geïnformeerd over het standpunt van RWS m.b.t. aanpak van de brug over het Julianakanaal in Urmond. We begrijpen dat RWS nog niet bepaald heeft of de brug gerenoveerd wordt of in zijn geheel vervangen wordt. Maar wel is al duidelijk dat dat niet in 2023 maar in 2024 gaat gebeuren. Men geeft aan dat vrijmaken van financiële middelen regelmatig voor vertraging zorgt maar dat de Steinse reservering van 2 mio ter voorfinanciering verder geen soelaas in de planning biedt voor een eventuele versnelling van de werkzaamheden. Bij een eventuele vervanging komt zoveel kijken dat wij erg benieuwd zijn of deze dan überhaupt wel in 2024 zou kunnen gebeuren. Wij vinden het erg jammer dat RWS op deze wijze communiceert en met zaken om gaat. Dat schaad het vertrouwen in de overheid.
 • In de openbare ruimte zien we een aantal zaken waar we als CDA graag iets mee zouden willen:
 • De 3 snelweg viaducten aan de Napoleonsbaan liggen er maar troosteloos bij. We zouden graag zien dat we hier iets mee gaan doen en stellen voor om onder de Steinse jeugd een graffitiwedstrijd uit te schrijven waarbij het winnende ontwerp aangebracht mag worden. Er zou in het ontwerp eventueel een link naar een actueel onderwerp gelegd kunnen worden. In de praktijk zien we dat als er een graffiti ontwerp aangebracht is, daar ook niet meer overheen geschilderd wordt. Maak hier een mooi jeugd project van. Wij zullen hier straks een MOTIE voor indienen.
 • Verder komen er met name in de zomermaanden geregeld klachten binnen m.b.t. het groenonderhoud rondom onze accommodaties. Als CDA willen wij graag uitgezocht hebben of het mogelijk is of de verenigingen zelf tegen betaling groen onderhoud rond hun accommodatie doen. Op zich past dit in de gedachten welke wij bij ons subsidiebeleid m.b.t. maatschappelijke programmering hebben. Daarnaast kan dit aan het Volontario concept gekoppeld worden. Wij zullen ook hier straks een MOTIE voor indienen.
 • Inzake de eventuele blauwe zone rond het winkelcentrum in Stein spelen er allerlei belangen bij de ondernemers, de omwonenden, het winkelend publiek, de marktkoopmensen etc. Er zijn meer dan 100 bezwaarschriften ingediend. Wat CDA Stein betreft laten we het voorlopig zoals het nu is, wordt de afbakening van parkeervakken duidelijker gemaakt en komt er een duidelijke rijrichting.
 • Aan de Molenweg wordt nog steeds gebouwd en we zien dat het bedrijf wat er nog aanwezig is eigenlijk in de weg zit om het gebied af te kunnen maken. Wij vragen de portefeuillehouder om eens te bekijken of hier mogelijkheden tot verplaatsing zijn waar beide partijen baat bij hebben en zonder dat dat direct tot kosten leidt.
 • Vanuit de mensen welke het Heidekamppark regelmatig gebruiken om te bewegen komt regelmatig de vraag of het niet mogelijk is om houten sporttoestellen te plaatsen zodat er meer gedaan kan worden dan alleen maar wandelen of hardlopen. In de ons omringende gemeenten zien we ook dat er meer duurzame fitness apparaten van RVS in de openbare ruimte geplaatst zijn. Wellicht kan dit in het uitvoeringsplan van het lokale sportakkoord meegenomen worden.
 • M.b.t. duurzaamheid hebben wij als CDA in het coalitie akkoord aangedragen om een infopunt c.q. huis van de toekomst op te richten waar onze burgers terecht kunnen met al hun vragen over de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Ook zou het mogelijk moeten zijn om de diverse mogelijkheden werkend te kunnen bekijken. Verder ligt er nog een motie zonnepanelenweide. We vernemen graag van de portefeuillehouder wat de stand van zaken is en wanneer we e.e.a. kunnen verwachten.
 • M.b.t. Artamuse willen wij er op wijzen dat er toegezien wordt dat er in SG geen dermate onomkeerbare besluiten genomen worden waardoor Stein eventueel zelf geen verdere acties meer zou kunnen uitvoeren. Bij een onverhoopt faillissement van Artamuse zou Stein samen met Beek een doorstart op kleinere schaal of muziekonderwijs in een andere vorm moeten kunnen organiseren. De motie van 2019 is nog steeds aangehouden en wij zijn benieuwd waar we op dit moment staan voorzitter.
 • Als laatste punt van mijn bijdrage voorzitter zou ik graag het onderwerp Burgerbegroting willen aansnijden. In het kader van ons beleid m.b.t. burgerparticipatie, initiatieven van onderop etc. zou het goed zijn om eens na te denken over het beschikbaar stellen van een deel van de begroting om zelf door onze burgers in te laten vullen, als voorbeeld het krimpbudget. Ik realiseer me dat dat niet van vandaag op morgen te realiseren is en ik ga er ook geen motie voor indienen maar CDA Stein wil dit wel graag op de agenda zetten. Tijdens onze verkiezingscampagne hebben wij bij onze burgers gepeild aan welke doeleinden zij het geld van de gemeente zouden willen uitgeven, en dan kom je een aantal interessante zaken tegen. Ik begrijp dat op de open dag welke onlangs gehouden is ook een soortgelijke actie gedaan is. De uitkomsten daarvan zou je als input voor dit onderwerp kunnen gebruiken. Dit past natuurlijk ook bij ons voornemen om de burgers meer bij de besluitvorming te betrekken en in het kader van burgerparticipatie meer verantwoordelijkheid te geven. Ik zou straks in het debat graag met de collega's van gedachten wisselen hoe zij hierover denken.

Mijn collega Suzanne Cramers zal het vanaf hier van mij overnemen.

 • Op het gebied van veiligheid zijn we blij dat er vaste camera's bij het winkelcentrum geplaatst worden. Daardoor kunnen we de mobiele camera op andere plekken inzetten waar dat hard nodig is. Bijvoorbeeld op de plekken waar kleding, glas, oud papier gedumpt wordt met het excuus dat de inzamelbak vol was.

Een voor ons belangrijk onderwerp is de Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg. Met name omdat deze wet niet alleen ervoor zorgt dat mensen die dit nodig hebben zorg op maat zullen krijgen maar ook omdat deze ervoor zorgt dat er een stukje veiligheid mee geborgd wordt. In de kadernota integrale veiligheid zien we het belang van een veilige leef-, en woonomgeving door o.a. een goed functionerend brandweer-, en politieapparaat dat ten alle tijde paraat zal moeten staan en waarbij extra aandacht is voor het inschatten van risico ,het maken van een dekkingsplan en daar vakbekwaam naar handelen, uiteraard aangestuurd door een landelijke meldkamerorganisatie.

En het feit dat we in onze gemeente het keurmerk Veilig Ondernemen hebben gehaald geeft aan dat de diverse bedrijventerreinen samenwerken om de veiligheid te verbeteren en daarmee criminaliteit en overlast tegen te gaan. Aan de andere kant wordt ook onderhoud en beheer aangepakt en dat zal de uitstraling van deze terreinen zeker ten goede komen.

 • Ook binnen het Sociaal Domein zien we een aantal mogelijke verbeteringen:
  • In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven ons sterk te willen maken om scheiding van ouderen bij opname in een verpleeginstelling tegen te gaan. Onlangs was het z.g. koppelbed in de media. Hierdoor kunnen partners welke noodgedwongen gescheiden van elkaar leven toch af en toe bij elkaar zijn. Landelijk is dit al op een aantal locaties ingevoerd. Wij vragen de wethouder om met de zorgpartners in onze gemeente te bekijken of dat ook bij hun mogelijk is.
  • Eenzame ouderen zijn er helaas ook in Stein. Mensen zonder eigen netwerk, familie of vrienden/kennissen blijven onder de radar en het zou goed zijn om hun toch in beeld te krijgen. Er is al besproken dat de gemeente Stein dit b.v. via postbodes wil gaan doen maar het zou ook een idee kunnen zijn om een wijkambassadeur te benoemen die vertrouwen geniet en die contacten in de wijk heeft en in de gaten houdt hoe het met deze mensen gaat. De DOP's kunnen hierin ook een rol spelen. Dat is klantvriendelijk en men kan zonder schroom aankloppen.

We moeten ons ook realiseren dat de eenzaamheid niet alleen heerst onder ouderen maar misschien wel een even grote groep in de jeugd en jongeren te vinden is. Belangrijk is dus dat er ook voldoende oog is voor deze hele groep.

Mogelijk kunnen mensen via de [social] media ook attent erop gemaakt worden dat we een beetje op elkaar mogen letten en wanneer er een vermoeden is van eenzaamheid bij een ander dat ze dat online kunnen melden zodat de stap iets kleiner en laagdrempeliger is wellicht.

 • We zien dat onze jeugd zich verveelt in Stein. Er is buiten de verenigingen weinig te doen waar de jeugd kan samen komen om bezig te zijn. Dat vertaald zich vervolgens in hanggedrag, overlast, drugsgebruik etc. Daarmee wil ik niet alle jeugd over 1 kam scheren laat ik dat even helder neerzetten voorzitter, maar het is wel degelijk zo dat dit speelt. Als CDA zouden we graag onderzocht willen hebben hoe we Stein aantrekkelijker kunnen maken voor onze jeugd. We kunnen ons voorstellen dat andere (grotere) gemeenten hier ook al eens naar gekeken hebben en dat er al informatie voorhanden is. We hebben hier specifieke ideeën over, als voorbeeld  bepaalde jeugdigen inzetten als spreekbuis om ook bruikbare info los te krijgen, een BN'er welke goed ligt bij de jeugd als dagvoorzitter inzetten om hier eens met de jeugd over te praten op een avond. In dit kader vinden wij de opzet van het Jongerenlintje een prima idee. Wij zullen straks een MOTIE  betreffende het onderzoek indienen.
 • Uiteraard kunnen we niet onbenoemd laten dat de gemeente Stein uitgeroepen is tot meest mantelzorgvriendelijk gemeente, een titel waar we trots op mogen zijn.
 • De toekomst van de mantelzorg is echter onzeker. De groep ouderen groeit in de toekomst harder dan de groep mantelzorgers. Het CDA maakt zich hier zorgen over. We pleiten voor voldoende ondersteuning aan de groeiende groep mantelzorgers.
 • Het grootste spook in de ruimte is op het moment wellicht nog het participatiebedrijf voorzitter. Een zeer complex en specifiek dossier dat de nodige aandacht verdiend om een goed besluit over te kunnen nemen . We gaan ervoor dat de beste variant gekozen zal worden en daarmee de WSW populatie voorzien kan worden van een fijn en zeker werkklimaat met goede toekomstige ontwikkelingen.
 • Een aantal zaken m.b.t. de economie welke wij als CDA belangrijk vinden:
  • Een sterk voordeel van onze bedrijvige gemeente in de economische positie is de gunstige ligging wat betreft bereikbaarheid. Met name de ligging aan de autoweg en het vliegveld versterken deze positie. En laten we vooral de haven niet vergeten.
 • Het feit dat de Chemelot campus zo om de hoek ligt kan gunstig zijn en daar liggen wellicht nog onbenutte kansen als we kijken naar onze economie. We stellen ons voor dat er meer samenwerking komt tussen de campus en lokale ondernemers. Een voorbeeld kan zijn dat de ondernemer de campus uitdaagt voor het bedenken van innovatieve ontwikkelingen waar ze hun voordeel uit kunnen halen. 
 • In de economie zien we goede ontwikkelingen op het gebied van de fysieke bedrijfsinfrastructuur. De diverse bedrijventerreinen worden en zijn onder de loep genomen en krijgen langzaam zichtbaar meer kwaliteit. Ze worden beter bereikbaar en de parkeergelegenheid zal ruimer worden. Het CDA juicht dit toe en onze fractie ziet deze ontwikkelingen ook graag uitgerold op andere bedrijventerreinen.
 • Een hele goede ontwikkeling is wat ons betreft de bedrijvencontactfunctionaris. Een functie die erg waardevol is voor de essentiële verbinding tussen gemeente en ZZP'ers en MKB. 
 • Mooie vooruitgang zien we ook als we kijken naar de economische promotie van onze gemeente. Er is zoveel moois te zien in Stein en het is een goede zaak dat er nu zoveel aandacht voor is zodat er steeds meer toeristen de weg zullen vinden naar de [verborgen]  pareltjes binnen onze gemeente . 

Een niet onbelangrijk punt hierin is het oog voor de diverse entrees van onze gemeente. Met name de poort van Stein heeft prioriteit wat ons betreft, vooral omdat daar wellicht de meest complete mogelijkheden liggen wat betreft bereikbaarheid, maar ook de inrichting van dit gebied kan heel mooi en uitnodigend ingevuld worden. E.e.a. is al in ontwikkeling en oogt al fraai. Het wachten is op de finishing touch.

Steinerbos wil ik toch niet helemaal onbesproken laten voorzitter, en ik wil daarover alleen even zeggen dat we blij zijn dat deze nog meer op afstand staat en de gemeente Stein niet langer meer voor eventuele tekorten opdraait.

 • Sportief gezien hebben we een rijke gemeente met veel sportverenigingen en de nodige accommodaties en sporthallen. Over het algemeen zien de meesten er goed uit en zal er daar waar nodig onderhoud en vernieuwing plaats moeten vinden. Er is veel discussie geweest over de kunstgrasvelden bij Haslou in Elsloo. We gaan er van uit dat de verantwoordelijk wethouder de kwaliteit van die velden nauwlettend in de gaten laat houden en indien nodig eerder dan gepland vervanging initieert.
 • Voldoende gelegenheid tot sporten en het aantrekkelijk maken ervan zou moeten leiden tot een uiteindelijk gezondere en fittere inwoner van de gemeente, en dan spreken we over alle leeftijdscategorieën en uiteraard over alle groepen mensen, dus ook degenen met bijvoorbeeld een handicap of beperking. Wellicht zal er ook ruimte gemaakt kunnen worden voor speeltoestellen voor kinderen die in een rolstoel zitten of anderszins beperkt zijn. Er zijn schommels waarin je zo met een rolstoel kunt om maar iets te noemen. In onze ogen een mooie aanvulling voor het stukje sociale inclusie.
 • Hoog in het vaandel staat bij het CDA het behoud van cultureel erfgoed. Daarin heeft de gemeente grote stappen gezet en het CDA ziet deze lijn graag gestaag doorgezet, mede in het licht van onze toeristische visie.
 • In het kader van de zwemveiligheid zien we dat de zwemlessen voor basisschoolleerlingen gelukkig voortgezet worden. We zien nog te vaak dat er kinderen verdrinken omdat ze simpelweg niet hebben leren zwemmen. M.n. de signaalfunctie die van het veiligheidszwemmen uitgaat en de zwemlessen die hieruit volgen, leidt tot verhoogde zwemvaardigheid.
 • Goede zaak overigens is de extra zorg in voor- en vroegschoolse educatie. Een goede start kan het verschil maken voor kinderen.

 Als laatste enkele punten m.b.t. verkeer, vervoer en water voorzitter

 • Een mooie aanwinst voor onze gemeente is de wensauto. Het blijkt in de praktijk een populair vervoermiddel te zijn en we pleiten ervoor dat dit een blijvend initiatief is en er de benodigde subsidie voor op tafel komt, mocht blijken dat het project niet op eigen kracht kan voortbestaan door bijvoorbeeld te hoge kosten door aanschaf van auto of bus.
 • De reconstructie van de Stationsstraat in Elsloo is begonnen en een behoorlijk project dat zal leiden tot een flinke upgrade. Verder is het verkeersarrangement Elsloo nog niet afgerond en zal o.a. de reconstructie van de Jurgensstraat ook nog een grote impact gaan hebben.

Tot zover onze bijdrage voorzitter.

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.