hulp toegankelijkheid

Nieuws

Via de knop 'Lees verder' kunt u de door het CDA Stein ingediende motie inzake de toekomst van de HHT dienstvouchers lezen. 

MOTIE

(ex artikel 34 Reglement van Orde)

Naam indiener: Eric Bours namens de fractie CDA Stein
Raadsvergadering: Oordeelsvormende vergadering d.d. 12 september 2019   
Nr. agendapunt: 6
Onderwerp: Toekomst dienstenvouchers HHT 

De raad van de gemeente Stein,
In vergadering bijeen op 12 september 2019,

Constaterende dat:

 • Sinds 2016 de regeling HHT van kracht is;
 • De gemeenteraad hiervoor een geoormerkt Rijksbudget beschikbaar heeft gesteld;
 • De gemeenteraad daarbij heeft vastgesteld dat het principe op = op geldt;
 • Met deze regeling bij aanvang beoogd werd de werkgelegenheid van de zorgaanbieders in het kader van huishoudelijke hulp te stimuleren;
 •  Inmiddels is gebleken dat deze regeling in een behoefte van de doelgroep (Wmo-geïndiceerden en geregistreerde mantelzorgers) voorziet;
 • Het resterende geoormerkte budget ad € 120.000 nog voor 2 jaar voldoende blijkt te zijn om de regeling in afgeslankte vorm voort te zetten;
 • Thans een raadsvoorstel wordt gedaan om de regeling in 2020 en 2021, uitsluitend voor geregistreerde mantelzorgers voort te zetten, waarbij 5 gratis vouchers en aanvullend maximaal 25 vouchers tegen een tarief van € 7,50 beschikbaar worden gesteld;
 • Het resterende geoormerkte budget ad €120.000 na 2 jaar volledig besteed zal zijn en de
 • HHT-regeling volgens het thans voorliggende raadsvoorstel zal zijn beëindigd;

Overwegende dat:

 • De fractie CDA Stein van mening is dat de deze regeling in een dringende behoefte voorziet;
 • De mantelzorgers steeds meer belast worden met de zorg voor hun naasten en de gemeente door hun ondersteuning op zorgkosten bespaard wordt;
 • Met deze regeling met name de mantelzorgers bij wijze van respijtzorg ontlast worden en dus voordeel van deze regeling genieten;
 • De gemeente Stein een mantelzorgvriendelijke gemeente wil zijn;
 • De gemeente Stein nu al enkele jaren achter elkaar meedingt naar de prijs mantelzorgvriendelijkste gemeente van Limburg;
 • De gemeente Stein door goed beheer van de financiën op het gebied van zorg en participatie sinds de invoering van de gedecentraliseerde taakstelling (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie in 2015, een behoorlijke reserve Sociaal Domein heeft opgebouwd;
 • Deze reserve Sociaal Domein door de gemeenteraad is geoormerkt voor incidentele uitgaven voor zorg en welzijn;

Roept het College op:

Alvorens de regeling eind 2021 te beëindigen, medio 2021 de regeling met alle relevante partijen te evalueren om te beoordelen of een vervolg van de regeling onze mantelzorgers nog kan ondersteunen waarbij dan een verlenging voor 3 jaren met een bedrag ad € 60.000,- per jaar aan de orde zou kunnen zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eric Bours
CDA Stein

Suzanne Cramers
CDA Stein

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.