hulp toegankelijkheid

Nieuws

Dit is de bijdrage van de CDA fractie tijdens de oordeelsvormende vergadering van donderdag 6 juni 2019.
Voorzitter, vanavond spreken we als fracties uit of we achter het collegevoorstel staan inzake de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg aan de Maas en Urmond.
Eind 2017 heeft deze raad besloten om het advies van de RO groep van destijds verder uit te werken, namelijk het handhaven van onderwijslocaties in de beide kernen welke samen met de kindpartners 1 organisatorisch centrum moeten gaan vormen. Dezelfde RO groep heeft de opdracht gekregen om deze uitwerking te doen. Er is een klankbordgroep geformeerd uit een aantal vertegenwoordigers van betrokken stakeholders waarna een aantal z.g. ateliersessies hebben plaatsgevonden waarbij o.a. ook de ouders en de onderwijsinstantie betrokken waren. Ik denk dat hier breed ingezet is op participatie uit de samenleving. E.e.a. heeft geleid tot een eindrapport.

In dit rapport worden een aantal zaken belicht waaronder:

  • Een uitgewerkt samenwerkingsconcept voor de beide locaties zonder in 1 organisatorische organisatie over te vloeien
  • Duidelijk beleid v.w.b. betreft de continuïteit, waarbij er een afwijking valt waar te nemen t.o.v. de leerlingenprognoses; Berg zit er onder en Urmond zit er boven
  • Dat er een redelijk aantal leerlingen afvloeit naar België waarbij er weinig tot niets gebeurt om deze leerlingen voor het onderwijs in m.n. Berg warm te maken; de Belgische scholen verkopen zich gewoon bij jonge ouders in de Maasstreek
  • Nieuwbouw in Urmond zou ondanks de veel grotere investering beter zijn dan renovatie waarbij opgemerkt moet worden dan de kindpartner niet bereid is om te investeren in de school van Berg omdat het risico dat Kindante de stekker er uittrekt blijft bestaan

Wat we jammer vinden is dat bij met name mensen uit Berg aan de Maas welke aan de ateliersessies deelgenomen hebben nu het gevoel leeft dat ze voor spek en bonen mee gedaan hebben. Dit omdat in hun beleving in de ateliersessies een ander beeld naar voren komt dan wat in het rapport opgetekend staat. Verder zijn er diverse partijen bij de ateliersessies betrokken om de samenleving zo breed als mogelijk een rol te laten spelen in deze discussie, en dan gaat het rapport sec alleen maar over onderwijs terwijl ook zeker het leefbaarheidsaspect een grote rol speelt. Iets waar Kindante van aangeeft dat ze zich daar niet op focussen maar wij als raad wel naar te kijken hebben.

Het college stelt dat het belangrijk is om meer betrouwbare leerlingenprognoses te hebben, waarin ook andere zaken zijn meegewogen, om een goed gefundeerd besluit te kunnen nemen. Daarbij kan nieuwbouw in Urmond negatieve gevolgen hebben voor het bestaansrecht van de school in Berg aan de Maas met alle daarbij komende negatieve gevolgen. Omdat ook renovatie van de school in Urmond negatieve gevolgen voor de school in Berg aan de Maas kan hebben, wordt voorgesteld eerst de school in Berg te renoveren en pas daarna de school in Urmond. Maar in Urmond is op dit moment gebrek aan voldoende ruimte.

Daarnaast spelen er nog een aantal zaken op het gebied van erfgoed, het ontbreken van een aantal gevraagde zaken in het rapport, en het feit dat het rapport feitelijk niet in lijn is met de onderzoeksopdracht omdat de RO zich verplicht voelde om een aantal aanbevelingen te doen.

Alle ingebrachte zaken overwegend en de belangen op waarde schattend begrijpt de CDA fractie het college standpunt voorzitter. Er moet een completer totaalbeeld komen alvorens er een definitief besluit genomen wordt. Een diepgaander onderzoek aangaande de betrouwbaarheid van leerling prognoses incl. de weglek naar België, de inhoudelijkheid van de verbouwing van de school in Berg, en de mogelijkheden v.w.b. multifunctionele invulling moet gebeuren om een weloverwogen besluit voor de lange termijn te nemen. 

De CDA fractie verzoekt het college wel om de raad nog dit jaar in de positie te brengen om een besluit te nemen zodat de mensen in Berg en Urmond weten waar ze aan toe zijn. Het onderzoek kan dan in de zomer gedaan worden en de raad kan dan in het najaar een besluit nemen. Langer wachten is niet verstandig aangezien mensen een keuze moeten maken op welke school ze hun kinderen aanmelden.

Het CDA Stein gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. Uitleg over cookies.